Regulamin

  • Powrót

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.dogandsport.pl/sklep zwanego dalej Sklepem, w tym  zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany doapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest FUN CREATIVE Nina Bekasiewicz ul. Wołoska 82a/4 02-507 Warszawa posiadająca NIP: 7971361359 oraz REGON: 672886730, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów (adres do doręczeń Nina Bekasiewicz, ul. Juliana Bruna 18 lok. 19, 02-594 Warszawa), w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.

3. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego oraz zakup produktów na stronie www.dogandsport.pl/sklep nie wymaga rejestracji.

4. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się przez Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

5. By dokonać  złożenia zamówienia w sklepie należy dodać wybrane produkty do koszyka, wypełnić formularz zamówienia podając dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury, zatwierdzić formularz zamówienia oraz potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

6. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronie internetowej www.dogandsport.pl/sklep w chwili składania zamówienia z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są pod adresem www.dogandsport.pl/sklep  po wcześniejszym  złożeniu zamówienia ,wybraniu produktów, prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i akceptacji Regulaminu zakupów.

2. Zamawiający może składać zamówienia, wskazując na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający dokonuje zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zawierającego m.in. dane identyfikujące Zamawiającego oraz odbiorcy towaru, kontaktowy adres e-mailowy Zamawiającego, zamawiany produkt, szczegóły dostawy i formę płatności oraz wysyłki, oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz prawidłowości złożonego zamówienia, w tym łącznej ceny zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamawiania.

3. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje:

a)  poprzez wpłatę na konto przelewem tradycyjnym na konto:

b) poprzez system płatności internetowej dostępny w Sklepie

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedająca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od anulowania zamówienia.

7. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.

§ 3. Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Do łącznej ceny zamówienia zostanie doliczony koszt dostarczenia towaru w wysokości wskazanej w zamówieniu. Informacja na temat

całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.

2. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie produkty:

a) przelewem bankowym lub elektronicznym poprzez szybki system płatności internetowej dostępny w Sklepie

3. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz pełen adres do dostawy. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

4. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży (paragonfiskalny lub wedle życzenia Zamawiającego – fakturę VAT).

5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia  powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

6. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

§ 4. Koszty wysyłki i dostawa

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób, w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zamówione produkty dostarczone zostaną  za pośrednictwem Poczty Polskiej, pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.

3. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i jest on doliczany do łącznej wartości

zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Sklepie.

4. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 

§ 5.  Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Zamawiający, będący konsumentem (stosowniedo definicji konsumenta określonej w art. 22¹ Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002, tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia.

2. Warunkiem odstąpienia od umowy, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (towaru) na adres Sprzedającej . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której konsument odstąpił od umowy. Koszty odesłania do Sprzedającej zamówionych produktów ponosi konsument.

3. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez

konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającą, Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email redakcja@dogandsport.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającą maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

3. Decyzja Sprzedającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7.Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający .

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa? o s?wiadczeniu usług droga? elektroniczna? z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraz?a zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedaja?cego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwos?c? wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.